[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน มาตรการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลังสามปี
รายงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
งานกิจการสภา
รายงานการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
การอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.2
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.3
- ระเบียบ มท ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน 2545
https://www.facebook.com/pg/kokplasiew.go.th/posts/?ref=page_internal
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
https://www.facebook.com/pg/kokplasiew.go.th/posts/?ref=page_internal
พิธีเปิดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี อบต.กกปลาซิว
https://web.facebook.com/pg/kokplasiew.go.th/photos/?tab=album&album_id=1901332143513757
กิจกรรม ลดเมา เพิ่มสุข
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/pcb.1883678088612496/1883677918612513/?type=3&theater
ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลร่วมทำความสะอาดสำนักงาน
พยุงคุณธรรม
พยุงคุณธรรม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..

 
 
 

 


55 ประชาสัมพันธ์
    ประชาสัมพันธ์ [ เข้าชม/Comment 11/0 ]
55 ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนท้องถิ่น
    ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนท้องถิ่น [ เข้าชม/Comment 8/0 ]
55 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ เข้าชม/Comment 35/0 ]
55 ประกาศเจตจำนงการป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร
    ประกาศเจตจำนงการป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร [ เข้าชม/Comment 32/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับกิจการควบคุมประเภทที่ 3 หน้า 64
     การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับกิจการควบคุมประเภทที่ 3 หน้า 64 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 194/0 ]
การขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ออกใบแทน ทะเบียนพาณิชย์ หน้า 48
     การขอตรวจค้นเอกสาร/รับรองสำเนาเอกสาร/ออกใบแทน ทะเบียนพาณิชย์ หน้า 48 21 / ธ.ค. / 2558
Comment ล่าสุด : admin
[ เข้าชม/Comment 198/1 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่ , เปลี่ยนแปลง , เลิก) หน้า 43
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่ , เปลี่ยนแปลง , เลิก) หน้า 43 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 158/0 ]
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ หน้า 37
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ หน้า 37 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 192/0 ]
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ ที่ดินพุทธศักราช ๒๔๗๕ หน้า 1
     การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ ที่ดินพุทธศักราช ๒๔๗๕ หน้า 1 21 / ธ.ค. / 2558
Comment ล่าสุด : pituk
[ เข้าชม/Comment 153/1 ]
 
ดูทั้งหมด... 


 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลกกปลาซิว
     ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลกกปลาซิว 11 / ก.ค. / 2561
[ เข้าชม/Comment 82/0 ]
สมุนไพรไทย คลายเครียด
     สมุนไพรไทย คลายเครียด 15 / มิ.ย. / 2560
[ เข้าชม/Comment 150/0 ]
ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
     รายละเอียดการยื่นภาษี ทางเน็ต 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 267/0 ]
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือว่าเป็นหนึ่งเสาหลักที่สำคัญในประชาคมอาเซียน 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 319/0 ]
คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
     คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์ 23 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 293/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศเชิญชวน คสล.สายนาหนองแพง (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 8 (e-bidding) ครั้งที่ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองแพง (ระยะที่ 3) บ้านโพนบก หมู่ที่ 8
ประกาศเชิญชวน คสล.สายนาหนองแพง (ระยะที่ 3)
ประกาศราคากลาง คสล.สายนาหนองแพง (ระยะที่ 3)
ประกาศราคากลาง ก่อสร้าง คสล.สายทางขึ้นห้วยแหน่ง (ระยะที่ 4)
ประกาศราคากลาง ถนน คสล.สายบ้านใหม่ ม.2 และม.7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกดกปลาซิว
ประกาศราคากลาง ก่อสรา้งลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกปลาซิว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนดินลูกรังสายกกปลาซิว-แก้งยาว
ประกาศจัดวื้อจัดจ้าง E-Bidding ดินลูกรังสายกกปลาซิว - แก้งยาว
ประกาศราคากลางก่อสรา้งถนนดินลูกรังแหล่งการเกษตร สายกกปลาซิว-แก้งยาว
ประกาศ สขร.ประจำเดือน ก.พ.61
 
ดูทั้งหมด ..  

 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2561
ประกาศ สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 61
แบบ สขร.เดือนพฤษภาคม 2561
แบบ สขร.ประจำเดือน เมษายน 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (e-Gp) ครั้งที่ 3
ประกาศ สขร.ประจำเดือนมกราคม 2561
ประกาศ สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2560
ประกาศ สขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
แบบ สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2560
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กันยายน 2560
 
ดูทั้งหมด ..  

มีวิธีเช็ครุ่นรองเท้า Adidas Neo มั้ย (อ่าน 9 / ตอบ 0 )
โรคเครียด (อ่าน 76 / ตอบ 0 )
โรคภูมิแพ้ (อ่าน 69 / ตอบ 0 )
บาดทะยัก (อ่าน 73 / ตอบ 0 )
ไมเกรน (อ่าน 66 / ตอบ 0 )
มะเร็งปอด (อ่าน 67 / ตอบ 0 )
มะเร็งตับ (อ่าน 70 / ตอบ 0 )
มะเร็งเต้านม (อ่าน 60 / ตอบ 0 )
มะเร็งปากมดลูก (อ่าน 74 / ตอบ 0 )
โรคไต (อ่าน 64 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายสาลิด  บีลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กกปลาซิว


นายกมลเพชร  พ่ออามาตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว

 • << พฤศจิกายน 2561 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  

    ip ของคุณ คือ 54.163.22.209
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  71 ip
  เมื่อวาน
  93 ip
  เดือนนี้
  1183 ip
  เดือนที่แล้ว
  1491 ip
  ปีนี้
  14147 ip
  ทั้งหมด
  30645 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558


  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong