[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
แผนป้องกันการทุจริต
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภา
รายงานการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
https://www.facebook.com/pg/kokplasiew.go.th/posts/?ref=page_internal
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
https://www.facebook.com/pg/kokplasiew.go.th/posts/?ref=page_internal
พิธีเปิดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี อบต.กกปลาซิว
https://web.facebook.com/pg/kokplasiew.go.th/photos/?tab=album&album_id=1901332143513757
กิจกรรม ลดเมา เพิ่มสุข
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/pcb.1883678088612496/1883677918612513/?type=3&theater
ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลร่วมทำความสะอาดสำนักงาน
พยุงคุณธรรม
พยุงคุณธรรม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..

 
 
 

 


55 ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ เข้าชม/Comment 16/0 ]
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
    มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ [ เข้าชม/Comment 77/0 ]
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
    การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ เข้าชม/Comment 127/0 ]
55 สถานที่ท่องเที่ยวตำบลกกปลาซิว
    พื้นที่ท่องเที่ยวตำบลกกปลาซิว [ เข้าชม/Comment 128/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ หน้า 32
     การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ หน้า 32 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 313/0 ]
การอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับกิจการควบคุมประเภทที่ 3 หน้า 58
     การอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับกิจการควบคุมประเภทที่ 3 หน้า 58 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 327/0 ]
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หน้า 27
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หน้า 27 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 345/0 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่ , เปลี่ยนแปลง , เลิก) หน้า 43
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่ , เปลี่ยนแปลง , เลิก) หน้า 43 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 333/0 ]
การแจ้งการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับกิจการควบคุมประเภทที่ 2 หน้า52
     การแจ้งการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับกิจการควบคุมประเภทที่ 2 หน้า52 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 333/0 ]
 
ดูทั้งหมด... 


 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
     แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 21 / มิ.ย. / 2562
[ เข้าชม/Comment 96/0 ]
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลกกปลาซิว
     ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลกกปลาซิว 11 / ก.ค. / 2561
[ เข้าชม/Comment 285/0 ]
สมุนไพรไทย คลายเครียด
     สมุนไพรไทย คลายเครียด 15 / มิ.ย. / 2560
[ เข้าชม/Comment 319/0 ]
ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
     รายละเอียดการยื่นภาษี ทางเน็ต 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 427/0 ]
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือว่าเป็นหนึ่งเสาหลักที่สำคัญในประชาคมอาเซียน 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 486/0 ]
คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
     คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์ 23 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 515/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกกปลาซิว - ถ้ำหินหัก (ช่วงที่ดินนายประเสริฐ ซีด้วง) หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน (ระยะที่ 5) หมู่ที่ 9 บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเทา - นานายรัตน์ ชั้นน้อย (ช่วงที่ดินนานายจัด ยะมะหาร) หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ช่วงที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโคก หมู่ที่ 4 บ้านกกโด่ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกอุดม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค และหมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นห้วยแหน่ง (ระยะที่ 5) หมู่ที่ 5 บ้านนาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายห้วยคำเม็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 9 บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
 
ดูทั้งหมด ..  

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือน(สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - พฤษภาคม 2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายห้วยคำเม็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นห้วยแหน่ง (ระยะที่ 5) หมู่ที่ 5 บ้านนาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกกปลาซิว - ถ้ำหินหัก (ช่วงนานายหลวย งามยะลาด) หมูที่ 1 บ้านกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ขสร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ (ระยะที่ 4) หมูที่ 2 บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ โดยวิธี e-bidding
 
ดูทั้งหมด ..  

การสะสมทุนต่อยอด (อ่าน 24 / ตอบ 0 )
ศึกษาวิชาทุน (อ่าน 21 / ตอบ 0 )
วางเดิมพันเงินเกมส์ (อ่าน 25 / ตอบ 0 )
สอนลงทุน (อ่าน 21 / ตอบ 0 )
เว็บเงินทุน (อ่าน 24 / ตอบ 0 )
การสร้างเงินทุนออนไลน์ (อ่าน 24 / ตอบ 0 )
แจกฟรีสูตรหาเงิน (อ่าน 34 / ตอบ 0 )
แลกเปลี่ยนเงิน (อ่าน 36 / ตอบ 0 )
เว็บสร้างเงินคลิก (อ่าน 35 / ตอบ 0 )
สอนหาเงินง่ายๆ (อ่าน 36 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายสาลิด  บีลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กกปลาซิว


นายกมลเพชร  พ่ออามาตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว

 • << กรกฏาคม 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  

    ip ของคุณ คือ 3.235.238.217
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  25 ip
  เมื่อวาน
  98 ip
  เดือนนี้
  460 ip
  เดือนที่แล้ว
  3708 ip
  ปีนี้
  14389 ip
  ทั้งหมด
  67689 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558


  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong