[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
แผนป้องกันการทุจริต
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
การปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภา
รายงานการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/pcb.2797864863860476/2797864503860512/
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชนและประชาคมระดับชุมชน/ตำบล ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/pcb.2797859820527647/2797859350527694/
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/pcb.2728961424084154/2728959947417635
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2564
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/a.1545263249120650/2619084471738517
การประชุมสภาท้องถิ่น
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/pcb.2582471355399829/2582470788733219
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลกกปลาซิว
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..

 
 
 

 


55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
    เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว [ เข้าชม/Comment 20/0 ]
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
    เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง [ เข้าชม/Comment 24/0 ]
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
    เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเรื่อง [ เข้าชม/Comment 40/0 ]
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
    เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ เข้าชม/Comment 234/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ ที่ดินพุทธศักราช ๒๔๗๕ หน้า 1
     การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ ที่ดินพุทธศักราช ๒๔๗๕ หน้า 1 21 / ธ.ค. / 2558
Comment ล่าสุด : pituk
[ เข้าชม/Comment 441/1 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่ , เปลี่ยนแปลง , เลิก) หน้า 43
     การจดทะเบียนพาณิชย์ (จัดตั้งใหม่ , เปลี่ยนแปลง , เลิก) หน้า 43 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 486/0 ]
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หน้า 27
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หน้า 27 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 491/0 ]
การแจ้งการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับกิจการควบคุมประเภทที่ 2 หน้า52
     การแจ้งการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับกิจการควบคุมประเภทที่ 2 หน้า52 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 512/0 ]
คู่มือสำหรับประชาชนพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
     พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 1 / มิ.ย. / 2559
[ เข้าชม/Comment 523/0 ]
 
ดูทั้งหมด... 


 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
     แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 21 / มิ.ย. / 2562
[ เข้าชม/Comment 264/0 ]
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลกกปลาซิว
     ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลกกปลาซิว 11 / ก.ค. / 2561
[ เข้าชม/Comment 463/0 ]
สมุนไพรไทย คลายเครียด
     สมุนไพรไทย คลายเครียด 15 / มิ.ย. / 2560
[ เข้าชม/Comment 502/0 ]
ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
     รายละเอียดการยื่นภาษี ทางเน็ต 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 589/0 ]
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือว่าเป็นหนึ่งเสาหลักที่สำคัญในประชาคมอาเซียน 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 647/0 ]
คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
     คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์ 23 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 725/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ (ระยะที่ ๖) หมู่ที่ ๒ บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำน้ำพุง บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ ๑ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายซอยศาลาไทย คุ้มน้ำพุ หมู่ที่ ๖ บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนเจริญ (ระยะที่ ๖) ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังควายบักโล้น หมู่ ๗ บ้านนาเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามลำน้ำพุง (ช่วงที่ดินนายดอ ชีแก้ว) หมู่ที่ ๔ บ้านกกโด่ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหว
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับน้ำล้นผ่าน สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับน้ำล้นผ่าน สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่(ระยะี่๕) หมู่ที่๒ บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่๗ บ้านนาเจริญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ดูทั้งหมด ..  

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ (ระยะที่ ๖) หมู่ที่ ๒ บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเครื่องวัดความสูงของต้นไม้ จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำน้ำพุง บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ ๑ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังควายบักโล้น หมู่ ๗ บ้านนาเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามลำน้ำพุง (ช่วงที่ดินนายดอ ชีแก้ว) หมู่ที่ ๔ บ้านกกโด่ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศ สขร.ประจำเดือน มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับน้ำล้นผ่าน สายบ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับน้ำล้นผ่าน สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาตามโครงการจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (EC) ของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสาไฟฟ้า บ้านหนองผำ ตำบลโคกภู - บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
 
ดูทั้งหมด ..  

อยากมีเงินแสนต้องขายแบบนี้ (อ่าน 32 / ตอบ 0 )
ขายส่งเสื้อผ้าผู้หญิง (อ่าน 59 / ตอบ 0 )
การวางระบบการจัดการท้องถิ่น sdsf (อ่าน 49 / ตอบ 0 )
การเลือกตั้งภายในองค์กร (อ่าน 49 / ตอบ 0 )
การโยกย้ายตำแหน่งงาน (อ่าน 48 / ตอบ 0 )
การศึกษาการลงทุน (อ่าน 49 / ตอบ 0 )
อบรมขายของออนไลน์ที่ไหนดี 0819775530 เราไปเรียนที่อุบลเทรนนิ่งสอนโดยอาจารย์มนัส ได้ความรู้และวิธีการทำตลาดขายสินค้าได้ง่ายๆ โดยเฉพาะวิชาจับเสือมือเปล่า (อ่าน 202 / ตอบ 5 )
การศึกษาการบริหารเงิน (อ่าน 201 / ตอบ 0 )
สุดยอดนวัตกรรม (อ่าน 222 / ตอบ 0 )
เกมส์การเงินที่ดีที่สุด (อ่าน 200 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายสาลิด  บีลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กกปลาซิว


นายกมลเพชร  พ่ออามาตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว

 • << เมษายน 2564 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30  

    ip ของคุณ คือ 3.230.173.249
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  9 ip
  เมื่อวาน
  200 ip
  เดือนนี้
  3885 ip
  เดือนที่แล้ว
  7707 ip
  ปีนี้
  26622 ip
  ทั้งหมด
  118098 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558

  http://www.admincourt.go.th/
  สาระดีๆ จากศาลปกครอง
  https://www.nacc.go.th/
  สำนักงาน ปปช.

  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong