[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการคลัง
งานกิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
การปฎิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
E - Service
ร้องเรียน Online
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 44.192.54.67
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  114 ip
  เมื่อวาน
  189 ip
  เดือนนี้
  5497 ip
  เดือนที่แล้ว
  5436 ip
  ปีนี้
  68410 ip
  ทั้งหมด
  159886 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558
    

    

  10 / ส.ค. / 2564 : สาระน่ารู้ทั่วไป
  วิธีการใช้น้ำเสียจากครัวเรือนนำไปใช้ประโยชน์
  เรื่องการใช้น้ำเสีย
  10 / ส.ค. / 2564 : สาระน่ารู้ทั่วไป
  100 วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  100 วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o40 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  13 / พ.ค. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
  << 1 2 3 4 >>  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong