[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการคลัง
งานกิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
การปฎิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
E - Service
ร้องเรียน Online
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 34.239.177.24
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  100 ip
  เมื่อวาน
  126 ip
  เดือนนี้
  3024 ip
  เดือนที่แล้ว
  7470 ip
  ปีนี้
  60501 ip
  ทั้งหมด
  151977 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558
    

    

  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o17 E - Service
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o14 คู่มื่อหรือมาตรฐานการให้บริการ
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o12 รายงานผลการดำเนินประจำปี
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o10 แผนดำเนินงานประจำปี
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o9 Social Network
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o8 Q&A
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  22 / เม.ย. / 2564 : ITA
  ประเมิน ITA 64
  o6 กฏหมายที่เกี่่ยวข้อง

  กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/4 ->
  << 1 2 3 4 >>  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong