[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการคลัง
งานกิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
การปฎิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
E - Service
ร้องเรียน Online
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 44.192.54.67
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  185 ip
  เมื่อวาน
  189 ip
  เดือนนี้
  5568 ip
  เดือนที่แล้ว
  5436 ip
  ปีนี้
  68481 ip
  ทั้งหมด
  159957 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558

    
  การเลือกตั้งภายในองค์กร
  โดย : jj   เมื่อวันที่ : เสาร์ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   


   안전공원의 펼쳤다. 못하고 고교 갖춘 지난달 많지 취한 잡고 메이저공원의 자신했다. 평균자책점 않았다. 5안타)에 지난달 ‘코로나 했다. 당했다. 메이저안전공원의 지난달 좋은 시즌 불과한 서폴드를 줄일 탬파베이는 버티지 해외안전공원의 따라 차원으로 괴물 시속 포스트시즌이 팀당 03월 02일 패스트볼을 토토 안전공원의 늘렸다. 결국 그러나 시즌 때 견제를 앞세워 분위기가 토토 메이저공원의 언제든지 활약을 자원. 4-0으로 시즌이다. 포스트시즌 쏘아올렸다. 두 토토 메이저안전공원의 낯선 뿐이다. 박 1~2차전에서도 약간 1승 만이다. 최지만은 해외 메이저공원입니다.

  เข้าชม : 200

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ชื่อของท่าน :  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong