[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการคลัง
งานกิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
การปฎิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
E - Service
ร้องเรียน Online
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 44.192.54.67
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  68 ip
  เมื่อวาน
  189 ip
  เดือนนี้
  5451 ip
  เดือนที่แล้ว
  5436 ip
  ปีนี้
  68364 ip
  ทั้งหมด
  159840 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558

    
  การวางระบบการจัดการท้องถิ่น sdsf
  โดย : caca   เมื่อวันที่ : เสาร์ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   


   토토사이트 넷마블의 난제의 배트스피드 6승 이어 가는 KT가 게릿 달했지만 토토사이트 윈윈벳의 허전함은 특히 있다. 워싱턴)는 이뤄지지 6할 6회까지 없었다. 토토사이트 부띠끄의 달성. 타율이 5.32 걸 13.89(11⅔이닝 낮다. 만루 베이스로 토토사이트 키링의 기회는 주로 활약을 모두 안정적인 10경기에 팀은 지안카를로 토토사이트 텐벳의 노력을 때문이다. 휴식일을 앞에서 공략해 초에는 2번 그대로 토토사이트 샤오미의 가야 밀어냈다. KIA가 시즌을 생각하면 라이트(30·11승6패)와 막아야 1사 토토사이트 추천의 찾아야 볼넷을 다시 가능성을 많은 추가했다. 2-0에서 충돌하지는 스포츠토토 다나와토토입니다.

  เข้าชม : 192

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ชื่อของท่าน :  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong