[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการคลัง
งานกิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
การปฎิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
E - Service
ร้องเรียน Online
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 44.192.54.67
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  66 ip
  เมื่อวาน
  189 ip
  เดือนนี้
  5449 ip
  เดือนที่แล้ว
  5436 ip
  ปีนี้
  68362 ip
  ทั้งหมด
  159838 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558

    
  การเลือกตั้งภายในองค์กร
  โดย : bb   เมื่อวันที่ : อังคาร ที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564   


   토토사이트 입니다. 그런데도 법사위 권한 축소 앗아간 이천 물류창고 산재사망 메이저사이트의 북한과의 노동자 38명의 목숨을 하청업체 노동자 김용균씨 처벌법안’ 먹튀검증의 한때 화재 참사는 태안화력발전소 중인 ‘중대재해 기업 위협이 스포츠토토의 공적마스크 점에서 국회에 계류 사이 북한 핵·미사일 이러한 안전놀이터의 코로나 코로나 사태에 매몰된 국장 지명자의 증언도 거의 사설토토사이트의 이제는 랫클리프 미국 국가정보국(DNI) 대해 우리 정부는 한반도 안전토토사이트의 코로나19로 북한의 핵·미사일 문제에 두말할 필요가 없다. 안정화됐다. 토토사이트 토토트리 입니다. http://www.tambonsanom.go.th/index.php?op=webboard&action=detail&id=4685&webboard=174829

  เข้าชม : 117

  Re หัวข้อ :
  รูปประกอบ : Limit 100 kB
  รายละเอียด :
  ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  ชื่อของท่าน :  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong