[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภา
รายงานการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
https://www.facebook.com/pg/kokplasiew.go.th/posts/?ref=page_internal
ภาพกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
https://www.facebook.com/pg/kokplasiew.go.th/posts/?ref=page_internal
พิธีเปิดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี อบต.กกปลาซิว
https://web.facebook.com/pg/kokplasiew.go.th/photos/?tab=album&album_id=1901332143513757
กิจกรรม ลดเมา เพิ่มสุข
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/pcb.1883678088612496/1883677918612513/?type=3&theater
ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลร่วมทำความสะอาดสำนักงาน
พยุงคุณธรรม
พยุงคุณธรรม
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..

 
 
 

 


55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
    เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ เข้าชม/Comment 139/0 ]
55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
    การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ [ เข้าชม/Comment 75/0 ]
55 สถานที่ท่องเที่ยวตำบลกกปลาซิว
    พื้นที่ท่องเที่ยวตำบลกกปลาซิว [ เข้าชม/Comment 87/0 ]
55 ประชาสัมพันธ์
    ประชาสัมพันธ์ [ เข้าชม/Comment 204/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ตามข้อบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552
     การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ ตามข้อบัญญัติ เรื่อง การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2552 หน้า 68 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 280/0 ]
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ ที่ดินพุทธศักราช ๒๔๗๕ หน้า 1
     การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ ที่ดินพุทธศักราช ๒๔๗๕ หน้า 1 21 / ธ.ค. / 2558
Comment ล่าสุด : pituk
[ เข้าชม/Comment 254/1 ]
การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ หน้า 32
     การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ หน้า 32 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 277/0 ]
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ หน้า 37
     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ หน้า 37 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 330/0 ]
การรับชำระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ หน้า 16
     การรับชำระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ หน้า 16 21 / ธ.ค. / 2558
[ เข้าชม/Comment 248/0 ]
 
ดูทั้งหมด... 


 
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
     แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 21 / มิ.ย. / 2562
[ เข้าชม/Comment 69/0 ]
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลกกปลาซิว
     ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านตำบลกกปลาซิว 11 / ก.ค. / 2561
[ เข้าชม/Comment 252/0 ]
สมุนไพรไทย คลายเครียด
     สมุนไพรไทย คลายเครียด 15 / มิ.ย. / 2560
[ เข้าชม/Comment 285/0 ]
ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
     รายละเอียดการยื่นภาษี ทางเน็ต 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 396/0 ]
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ถือว่าเป็นหนึ่งเสาหลักที่สำคัญในประชาคมอาเซียน 25 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 457/0 ]
คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์
     คู่มือระเบียบการจดทะเบียนพาณิชย์ 23 / ก.พ. / 2558
[ เข้าชม/Comment 467/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 


 
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเทา - นานายรัตน์ ชั้นน้อย (ช่วงที่ดินนานายจัด ยะมะหาร) หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ช่วงที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโคก หมู่ที่ 4 บ้านกกโด่ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกอุดม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค และหมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นห้วยแหน่ง (ระยะที่ 5) หมู่ที่ 5 บ้านนาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายห้วยคำเม็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 9 บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักแบ่น - นาดอนเสือ(ช่วงนานายมิเตอร์ บีลี) หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกกปลาซิว - ถ้ำหินหัก (ช่วงนานายหลวย งามยะลาด) หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศเชิญชวน คสล.บ้านใหม่ (ระยะที่ 4) หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง คสล.สายบ้านใหม่ (ระยะที่ 4) หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ (e-bidding)
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงห้วยเปาะ หมู่ที่ 4 บ้านกกโด่ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
 
ดูทั้งหมด ..  

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายห้วยคำเม็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นห้วยแหน่ง (ระยะที่ 5) หมู่ที่ 5 บ้านนาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกกปลาซิว - ถ้ำหินหัก (ช่วงนานายหลวย งามยะลาด) หมูที่ 1 บ้านกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ขสร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ (ระยะที่ 4) หมูที่ 2 บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ โดยวิธี e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำดื้ม องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อหนังสือพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ดูทั้งหมด ..  

สอนขายสินค้าออนไลน์ 0819775530 เรียนขายของออนไลน์ตัวต่อตัวที่นครพนมลูกศิษย์เชียงใหม่มาอบรมกันมาก (อ่าน 38 / ตอบ 2 )
โรงเรียนสอนขายของออนไลน์ 0819775530 หลักสูตรปฏิบัตืตัวต่อตัวแบบจับมือทำอย่างละเอียดทุกขั้นตอน (อ่าน 26 / ตอบ 0 )
โกฐเครื่องยาสมุนไพร (อ่าน 167 / ตอบ 0 )
โรคคุดทะราด (อ่าน 170 / ตอบ 0 )
ยาamoxicillin (อ่าน 160 / ตอบ 0 )
สุนัข (อ่าน 152 / ตอบ 0 )
หมา (อ่าน 143 / ตอบ 0 )
เอดส์แมว (อ่าน 139 / ตอบ 0 )
แมวขนร่วง (อ่าน 147 / ตอบ 0 )
แมวร้อง (อ่าน 140 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่


นายสาลิด  บีลี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กกปลาซิว


นายกมลเพชร  พ่ออามาตย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว

 • << มีนาคม 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        

    ip ของคุณ คือ 3.226.243.36
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  52 ip
  เมื่อวาน
  49 ip
  เดือนนี้
  1915 ip
  เดือนที่แล้ว
  1918 ip
  ปีนี้
  5241 ip
  ทั้งหมด
  58541 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558


  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong