[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/pcb.2902086733438288/2902086576771637
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/pcb.2902085706771724/2902085500105078
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/videos/498999637886311
ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 ของตำบลกกปลาซิว
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/videos/1910736715749808
ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 ของตำบลกกปลาซิว
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/videos/766630007357187
ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด - 19 ของตำบลกกปลาซิว
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/pcb.2797864863860476/2797864503860512/
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมบูรณาการแผนชุมชนและประชาคมระดับชุมชน/ตำบล ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2564
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/pcb.2797859820527647/2797859350527694/
โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 25 มีนาคม 2564
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/pcb.2728961424084154/2728959947417635
ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2564
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/pcb.2582471355399829/2582470788733219
สถานที่ท่องเที่ยวตำบลกกปลาซิว
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/a.1545263249120650/2619084471738517
การประชุมสภาท้องถิ่น
https://www.facebook.com/pg/kokplasiew.go.th/posts/?ref=page_internal
พิธีเปิดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี อบต.กกปลาซิว
https://web.facebook.com/pg/kokplasiew.go.th/photos/?tab=album&album_id=1901332143513757
กิจกรรม ลดเมา เพิ่มสุข
https://www.facebook.com/kokplasiew.go.th/photos/pcb.1883678088612496/1883677918612513/?type=3&theater
ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลร่วมทำความสะอาดสำนักงาน
พยุงคุณธรรม
พยุงคุณธรรม

Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

   © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
       โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
      Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong