[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการคลัง
งานกิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
การปฎิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
E - Service
ร้องเรียน Online
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 44.192.54.67
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  101 ip
  เมื่อวาน
  189 ip
  เดือนนี้
  5484 ip
  เดือนที่แล้ว
  5436 ip
  ปีนี้
  68397 ip
  ทั้งหมด
  159873 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558
  ITA
  ประเมิน ITA 64

  พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2564


   

   อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)

  อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

  1. มีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
  2. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้
  (มาตรา 67)
            1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ำและทางบก
            2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
            3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
            4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
            5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
            6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
            7) คุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            8) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาทองถ ้ ิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
            9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากร ให้ตามความจําเป็นและสมควร
  3. ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลอาจจัดทํากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)
           1) ให้มีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
           2) ให้มีการบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
           3) ให้มีการบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
           4) ให้มีและบํารุงสถานท ี่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
           5) ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
           6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
           7) บํารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
           8) การคุ้มครองดูแล และรักษาทรพยั ์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
           9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล
         10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
         11) กิจการเก ี่ ยวกับการพาณิชย์
         12) การท่องเที่ยว
        13) การผังเมือง
  4. การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตําบลต้องแจ้งให้ อบต. ทราบล่วงหน้าตามสมควร หาก อบต. มีความเห็นเกี่ยวกับการ
  ดําเนินกิจการดังกล่าว ให้นําความเห็นของ อบต. ไปประกอบการพิจารณา ดําเนินกิจการนั้นด้วย (มาตรา 69)
  5. การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ อบต. ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล


  เข้าชม : 89


  ITA 5 อันดับล่าสุด

       ประเมิน ITA 64 22 / เม.ย. / 2564
       ประเมิน ITA 64 22 / เม.ย. / 2564
       ประเมิน ITA 64 22 / เม.ย. / 2564
       ประเมิน ITA 64 22 / เม.ย. / 2564
       ประเมิน ITA 64 22 / เม.ย. / 2564  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong