[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภา

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 3.231.228.109
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  71 ip
  เมื่อวาน
  44 ip
  เดือนนี้
  971 ip
  เดือนที่แล้ว
  1502 ip
  ปีนี้
  15925 ip
  ทั้งหมด
  49712 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558
  - สำนักปลัด

  โครงสร้างสำนักปลัด อบต.


  นายกมลเพชร  พ่ออามาตย์
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นางพิชยา  ฤทธิ์ฤาชัย
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


  นางสาวแววตา  นารถชมสา
  หัวหน้าสำนักปลัด


  ..พิทักษ์  คำภูษา
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  นางสาวศศิธร  จันโทวาท

  นักทรัพยากรบุคคล

     นักพัฒนาชุมชน

   

   

   

   

   
  ...นิกรม  เที่ยงจิตร
  เจ้าพนักงานธุรการ

   


  นายพุฒิพงศ์
    นารถชมสา
  พนักงานขับรถยนต์


  นางนฤมล  สามศรี
  ผช.จนท.บันทึกข้อมูล


  นายสุรสิทธิ์  วงศ์ษาพาน      
  ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


  นายจำลอง
    ซีแพง
  นักการภารโรง

   


  นายบรรจง  สันทัน
  แม่บ้าน

   

   

   

  อำนาจหน้าที่
         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหาร ส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งงานกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้เป็นตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  เข้าชม : 1312  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong