[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
ร้องเรียน Online
E - Service
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การปฎิบัติงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภา
รายงานการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 44.192.54.67
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  180 ip
  เมื่อวาน
  189 ip
  เดือนนี้
  5563 ip
  เดือนที่แล้ว
  5436 ip
  ปีนี้
  68476 ip
  ทั้งหมด
  159952 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558
  - สำนักปลัด

  โครงสร้างสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   


  นายกมลเพชร พ่ออามาตย์
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


  นางพิชยา ฤทธิ์ฤาชัย
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  นางสาวแววตา นารถชมสา
  หัวหน้าสำนักปลัด

  ส.อ.พิทักษ์ คำภูษา
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  นางสาวศศิธร จันโทวาท
  นักทรัพยกรบุคคล

  นายทยากร ภูผาษี
  นักพัฒนาชุมชน  (ว่าง)
  เจ้าพนักงานธุรการ

   
   
  (ว่าง)
  จ้าพนักงานสาธารณสุข       
   
  จ.ส.อ.ณัฐทวี  สิงห์นา
  เจ้าพนักงานป้องกันและ
  บรรเทาสาธารณภัย

   

  นายพุฒิพงศ์ นารถชมสา
  พนักงานขับรถ

  นางนฤมล สามศรี
  ผช.จนท.บันทึกข้อมูล

  นายสุรสิทธิ์ วงษาพาน
  ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทา
  สาธารณภัย

  นายจำลอง ซีแพง
  นักการภาโรง
   
   

   
  นายบรรจง  สันทัน
  แม่บ้าน
  อำนาจหน้าที่
  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหาร ส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งงานกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้เป็นตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล


  เข้าชม : 2386  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong