[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน มาตรการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลังสามปี
รายงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
งานกิจการสภา
รายงานการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
การอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.2
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.3
- ระเบียบ มท ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน 2545

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 54.166.133.84
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  176 ip
  เมื่อวาน
  51 ip
  เดือนนี้
  1713 ip
  เดือนที่แล้ว
  2067 ip
  ปีนี้
  5845 ip
  ทั้งหมด
  39632 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558
  - สำนักปลัด

  โครงสร้างสำนักปลัด อบต.


  นายกมลเพชร  พ่ออามาตย์
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  นางพิชยา  ฤทธิ์ฤาชัย
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


  นางสาวแววตา  นารถชมสา
  หัวหน้าสำนักปลัด


  ..พิทักษ์  คำภูษา
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  นางสาวศศิธร  จันโทวาท

  นักทรัพยากรบุคคล

     นักพัฒนาชุมชน

   

   

   

   

   
  ...นิกรม  เที่ยงจิตร
  เจ้าพนักงานธุรการ

   


  นายพุฒิพงศ์
    นารถชมสา
  พนักงานขับรถยนต์


  นางนฤมล  สามศรี
  ผช.จนท.บันทึกข้อมูล


  นายสุรสิทธิ์  วงศ์ษาพาน      
  ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


  นายจำลอง
    ซีแพง
  นักการภารโรง

   


  นายบรรจง  สันทัน
  แม่บ้าน

   

   

   

  อำนาจหน้าที่
         มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหาร ส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งงานกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้เป็นตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  เข้าชม : 1105  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong