[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน มาตรการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลังสามปี
รายงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
งานกิจการสภา
รายงานการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
การอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.2
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.3
- ระเบียบ มท ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน 2545

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 54.166.133.84
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  177 ip
  เมื่อวาน
  51 ip
  เดือนนี้
  1714 ip
  เดือนที่แล้ว
  2067 ip
  ปีนี้
  5846 ip
  ทั้งหมด
  39633 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  “ชุมชนน่าอยู่ คนมีความรู้คู่คุณธรรม”

  “นำพาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม”.


  พันธกิจ

           ๑.การจัดการศึกษา การกีฬา สาธารสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
  ๒.ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ๓.เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน ๔.เสริมสร้างศักยภาพความเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยว และส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่มั่งคงอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
  ๕.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ สาธารณูปโภคให้มีมาตรฐาน และครอบคลุมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
  ๖.พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ๗.พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารตำบลแบบบูรณาการ
  ๘.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆในพื้นที่ 
  ๙.ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)
  ๑๐.ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับอาเซียน
  ๑๑.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของท้องถิ่น
   
   


  เข้าชม : 3222  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong