[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
แผนป้องกันการทุจริต
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
การปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 3.230.173.249
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  20 ip
  เมื่อวาน
  200 ip
  เดือนนี้
  3896 ip
  เดือนที่แล้ว
  7707 ip
  ปีนี้
  26633 ip
  ทั้งหมด
  118109 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558
  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล

  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
  องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลกกปลาซิวเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประกอบด้วยสองฝ่าย  คือ
  1) ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลกกปลาซิว  มีฐานะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง 9  เขตเลือกตั้งเขตละ 2 คน  จึงมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลกกปลาซิว  จำนวน  18  คน
     2) ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลกกปลาซิว  มีคณะผู้บริหาร  จำนวน  4  คน  คือ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล,รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่บริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิวให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ  ตลอดจนอำนาจและหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546

  การบริหารส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
  ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลกกปลาซิว  มีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลกกปลาซิวเป็นผู้บังคับบัญชา  โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น  3 ส่วนและ 1 กอง คือ

  1) สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  2) กองคลัง
  3) กองช่าง
  4) กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม

  ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิวมีจำนวนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด    17  คน  พนักงานจ้างตามภารกิจ  11  คน  พนักงานจ้างทั่วไป  2  คน  รวมทั้งสิ้น  30   คน
  1.ตำแหน่งสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว จำนวน 11 คน
  - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน
  - รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน
  - หัวหน้าสำนักปลัด         จำนวน 1 คน
  - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน         จำนวน 1 คน
  - นักทรัพยากรบุคคล         จำนวน 1 คน
  - นักพัฒนาชุมชน         จำนวน 1 คน
  - เจ้าพนักงานธุรการ          จำนวน 1 คน
  พนักงานจ้างตามภารกิจ
  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 คน
  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 คน
  - พนักงานขับรถยนต์         จำนวน 1 คน
  พนักงานจ้างทั่วไป
  - นักการภารโรง                 จำนวน 1 คน

  2.ตำแหน่งกองคลัง จำนวน 6 คน
  - นักบริหารงานคลัง จำนวน 1 คน
  - นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน - คน
  - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน - คน
  - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 คน
  - เจ้าหน้าที่พัสดุ         จำนวน - คน
  พนักงานจ้างตามภารกิจ
  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 1 คน
  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 คน
  - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ         จำนวน 1 คน

  3.ตำแหน่งกองช่าง จำนวน 6 คน
  - นักบริหารงานช่าง จำนวน 1 คน
  - นายช่างโยธา จำนวน 1 คน
  - เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 คน
  พนักงานจ้างตามภารกิจ
  - ผู้ช่วยช่างสำรวจ จำนวน 1 คน
  - ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า จำนวน 1 คน

  พนักงานจ้างทั่วไป
  - คนงานทั่วไป จำนวน 1 คน

  4.ตำแหน่งกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 7 คน
  - นักบริหารการศึกษา จำนวน 1 คน
  - นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 คน
  - ครู          จำนวน 3 คน
  - ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน  - คน
  พนักงานจ้างตามภารกิจ
  - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จำนวน 2 คน
  ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนตำบล
  - มัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา จำนวน 3 คน
  - ปริญญาตรี จำนวน 21 คน
  - สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 6 คน
                                                             โครงสร้างหน่วยงาน
   


  เข้าชม : 976  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong