[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
แผนป้องกันการทุจริต
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
การปฎิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 3.237.97.64
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  73 ip
  เมื่อวาน
  79 ip
  เดือนนี้
  470 ip
  เดือนที่แล้ว
  8260 ip
  ปีนี้
  15500 ip
  ทั้งหมด
  106976 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558
  นโยบายการบริหาร

   การดำเนินงานด้านสังคม
                 ได้ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ  เช่น  สนามกีฬา, อุปกรณ์กีฬา ฯลฯ ให้กับหมู่บ้านที่ยังขาดแคลน  รวมถึงส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล  เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในตำบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด  รวมถึงสนับสนุนด้าน
  งบประมาณให้กับหน่วยงานในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เช่น  การจัดการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การตั้งด่านตรวจและตั้งเวรยาม  เป็นต้น


  การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
             ได้ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต  รวมถึงปรับปรุงและซ่อมแซมถนนที่ใช้สัญจรไปมาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวกได้ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงบประมาณในการขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในการสัญจรไปมาในเวลากลางคืน การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำได้ทำการก่อสร้างฝาย  ขุดลอกลำห้วยและคลองส่งน้ำธรรมชาติ ขุดสระเก็บน้ำ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค

  การดำเนินงานด้านสาธารณสุข
           ได้สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการจัดซื้อ
  ทรายอะเบทแจกจ่ายแก่ราษฎรในตำบลและออกทำการพ่นยา  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย
  ได้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินการด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  เพื่อพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน  ตามนโยบายบ้านเมืองน่าอยู่  

  การดำเนินการด้านการเมืองการบริหาร
               ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานจ้าง  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ให้มีการพัฒนาความรู้ในด้านการเมือง การปกครองและด้านกฎหมายการปกครองท้องถิ่น

  การดำเนินการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     1. ให้มีการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่ยัง
  ขาดแคลน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในด้านการเรียนการสอนและพัฒนาสติปัญญาของเด็ก
     2. สนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียนให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณด้านงานพิธีทางศาสนางานรัฐพิธีและประเพณีพื้นบ้าน
     3. สนับสนุนกิจกรรมปลูกต้นไม้  ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อประชาชนชาวไทย โดยฟื้นฟูคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมปลูก  ดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ
     4. สนับสนุนด้านงบประมาณในด้านการแข่งขันทักษะเชิงวิชาการในระดับต่าง ๆ

   


  เข้าชม : 745  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong