[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
ร้องเรียน Online
E - Service
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การปฎิบัติงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภา
รายงานการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 3.235.60.144
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  87 ip
  เมื่อวาน
  226 ip
  เดือนนี้
  4642 ip
  เดือนที่แล้ว
  6501 ip
  ปีนี้
  48648 ip
  ทั้งหมด
  140124 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558
  สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว

  สภาพทางเศรษฐกิจ
  อาชีพ
            การผลิตที่สำคัญของตำบลกกปลาซิว  ได้แก่  การเกษตรกรรม  มีการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์  พืชที่ปลูก  ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าว  ข้าวโพด  ถั่ว  และฟักทอง  ซึ่งเป็นการปลูกเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน  ส่วนที่เหลือก็จะจำหน่ายเป็นผลพลอยได้  มีเพียงส่วนน้อยที่จะเพาะปลูกเพื่อการค้าขาย  ส่วนสัตว์ที่เลี้ยง  ได้แก่  โค  กระบือ สุกร  เป็ด  ไก่  และปลา
  หน่วยธุรกิจ
  -  โทรศัพท์พื้นฐานและสาธารณะ 7 แห่ง
  -   สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ (บริการโทรศัพท์มือถือ) 2 แห่ง
  -   ปั๊มน้ำมัน 1 แห่ง
  -  โรงสีขนาดเล็ก 16 แห่ง
  -  ร้านขายของเบ็ดเตล็ด 32 แห่ง
  อู่ซ่อมรถ, หอกระจายข่าว, ศาลาพักร้อน, ร้านอาหาร, ร้านขายของเบ็ดเตล็ด, ตลาดสด, โรงสีข้าว  ฯลฯ  บริการเหล่านี้กระจายอยู่ตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆของตำบลกกปลาซิว

  สภาพทางสังคม การศึกษา
  - โรงเรียนระดับประถมศึกษา 2 แห่ง
  - โรงเรียนขยายโอกาสระดับมัธยมศึกษา 1 แห่ง
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
  - สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง
  - อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 91 คน
  -  วัดที่ได้รับตราสารจัดตั้ง 8 แห่ง
  -  วัดบ้านกกปลาซิว ม.1
  -  วัดป่าเทพนิมิต ม.1
  -  วัดศรีดาหนองครอง ม.3
  -  วัดบ้านกกโด่ ม.4
  -  วัดป่านาผาง ม.5
  -  วัดโนนสูง ม.5
  -  วัดโนนสะอาด ม.6
  -  วัดแสงสุริยา ม.7
  -  วัดศรีอุดม ม.8
                         -  วัดที่ยังไม่ได้รับตราสารจัดตั้ง  2 แห่ง
  -  วัดป่าภูเพาะบรรพต ม.6
  -  วัดถ้ำศรีแก้ว ม.1
                           -  สำนักสงฆ์ 1  แห่ง
  -  สำนักสงฆ์ถ้ำยาว ม.2

  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรม
  ตำบลกกปลาซิวมีขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม  ที่สำคัญและจัดขึ้นในโอกาสต่างๆ ดังนี้ 
  - งานบุญเดือนสาม (บุญกองข้าว)
  - ประเพณีสรงน้ำ
  - ประเพณีเข้าพรรษา
  - ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
  - ประเพณีบุญข้าวสาก
  - ประเพณีบุญออกพรรษา
  - ประเพณีวันลอยกระทง
  - ประเพณีบุญกฐิน                                                                            
  - งานทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
  - หมอเยาพื้นบ้าน  (รำผีหมอ)

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 102 คน
  - รถยนต์กู้ชีพ (กู้ภัย) 1 คัน
  -  ไทยอาสาป้องกันชาติ 5 รุ่น 500 คน
  -  ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 210 คน
  -  รสทป. 2 รุ่น 200 คน
  -  สมัชชาต้านยาเสพติด 80 คน
   


  เข้าชม : 3913  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong