[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
ร้องเรียน Online
E - Service
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การปฎิบัติงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภา
รายงานการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 44.192.54.67
  ออนไลน์
  3 ip
  วันนี้
  98 ip
  เมื่อวาน
  189 ip
  เดือนนี้
  5481 ip
  เดือนที่แล้ว
  5436 ip
  ปีนี้
  68394 ip
  ทั้งหมด
  159870 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558
  - สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต

  สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน
  ที่ตั้ง
                 องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลกกปลาซิว  ตั้งอยู่   บ้านกกปลาซิว  หมู่ที่ 1  ถนน สายอำเภอ      ภูพาน – บ้านม่วง  อำเภอเต่างอย  อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสกลนคร ประมาณ  60  กิโลเมตร อยู่ห่างอำเภอภูพานประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด  196 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 122,500 ไร่ ส่วนพื้นที่ตำบลกกปลาซิวทั้งหมดจะทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ของอำเภอภูพาน  โดยตั้งอยู่ในฮุบเขา   ภูพาน
  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลกกปลาซิว  เป็นที่ราบสลับภูเขาทางทิศใต้และทิศตะวันออกของพื้นที่  ส่วนทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของพื้นที่มีสภาพเป็นที่ป่าเขา เนินเขาหรือเชิงเขา จึงเป็นแหล่งกำเนิดลำน้ำหลายสายที่สำคัญ  ได้แก่  ลำน้ำพุง  ลำน้ำห้วยนาค  ลำน้ำห้วยซ่อม สายน้ำห้วยลออ  
              ลักษณะของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนส่วนใหญ่  จะตั้งอยู่บริเวณสองฟากถนนสายภูพาน – บ้านม่วง (ทางหลวงชนบท 3007)   ซึ่งเป็นถนนสายหลักของตำบลในการติดต่อชุมชนหรือตำบลอื่นๆ และมีลักษณะเด่นคือเป็นตำบลที่มีธรรมชาติสวยงามและมีลักษณะของชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนเกษตรกรรม   ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางพออยู่พอกิน นิสัยรักความสงบ เรียบง่าย และเคร่งครัดในพุทธศาสนา

  ลักษณะทางภูมิอากาศแบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ 
  - ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 31 องศาเซลเซียส 
  - ฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส 
  - ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17 องศาเซลเซียส

  อาณาเขต
  ทิศเหนือ        ติดต่อตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  ทิศใต้ ติดต่อตำบลหลุบเลา  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
  ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลนาตาล  อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร
  ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
  เขตการปกครอง
  ตำบลกกปลาซิวแบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น  9 หมู่บ้าน คือ
  หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค
  หมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง หมู่ที่ 4 บ้านกกโด่
  หมู่ที่ 5 บ้านนาผาง หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง
  หมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 บ้านโพนบก
  หมู่ที่ 9 บ้านโนนเจริญ
   


  เข้าชม : 3327  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong