[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
รายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรฐานการปฎิบัติงาน มาตรการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลังสามปี
รายงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
งานกิจการสภา
รายงานการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
การอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.2
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.3
- ระเบียบ มท ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน 2545

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 54.163.22.209
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  59 ip
  เมื่อวาน
  93 ip
  เดือนนี้
  1171 ip
  เดือนที่แล้ว
  1491 ip
  ปีนี้
  14135 ip
  ทั้งหมด
  30633 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558
  - สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต

  สภาพทั่วไปข้อมูลพื้นฐาน
  ที่ตั้ง
                 องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลกกปลาซิว  ตั้งอยู่   บ้านกกปลาซิว  หมู่ที่ 1  ถนน สายอำเภอ      ภูพาน – บ้านม่วง  อำเภอเต่างอย  อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสกลนคร ประมาณ  60  กิโลเมตร อยู่ห่างอำเภอภูพานประมาณ 15 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด  196 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 122,500 ไร่ ส่วนพื้นที่ตำบลกกปลาซิวทั้งหมดจะทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ของอำเภอภูพาน  โดยตั้งอยู่ในฮุบเขา   ภูพาน
  สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลกกปลาซิว  เป็นที่ราบสลับภูเขาทางทิศใต้และทิศตะวันออกของพื้นที่  ส่วนทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของพื้นที่มีสภาพเป็นที่ป่าเขา เนินเขาหรือเชิงเขา จึงเป็นแหล่งกำเนิดลำน้ำหลายสายที่สำคัญ  ได้แก่  ลำน้ำพุง  ลำน้ำห้วยนาค  ลำน้ำห้วยซ่อม สายน้ำห้วยลออ  
              ลักษณะของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนส่วนใหญ่  จะตั้งอยู่บริเวณสองฟากถนนสายภูพาน – บ้านม่วง (ทางหลวงชนบท 3007)   ซึ่งเป็นถนนสายหลักของตำบลในการติดต่อชุมชนหรือตำบลอื่นๆ และมีลักษณะเด่นคือเป็นตำบลที่มีธรรมชาติสวยงามและมีลักษณะของชุมชนส่วนใหญ่เป็นชุมชนเกษตรกรรม   ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางพออยู่พอกิน นิสัยรักความสงบ เรียบง่าย และเคร่งครัดในพุทธศาสนา

  ลักษณะทางภูมิอากาศแบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ 
  - ฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 31 องศาเซลเซียส 
  - ฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส 
  - ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17 องศาเซลเซียส

  อาณาเขต
  ทิศเหนือ        ติดต่อตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  ทิศใต้ ติดต่อตำบลหลุบเลา  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
  ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลนาตาล  อำเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร
  ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลโคกภู  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
  เขตการปกครอง
  ตำบลกกปลาซิวแบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้าน  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น  9 หมู่บ้าน คือ
  หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค
  หมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง หมู่ที่ 4 บ้านกกโด่
  หมู่ที่ 5 บ้านนาผาง หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง
  หมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 8 บ้านโพนบก
  หมู่ที่ 9 บ้านโนนเจริญ
   


  เข้าชม : 1085  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong