[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
ร้องเรียน Online
E - Service
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนดำเนินงานประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การปฎิบัติงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานกิจการสภา
รายงานการคลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 54.144.55.253
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  133 ip
  เมื่อวาน
  135 ip
  เดือนนี้
  1774 ip
  เดือนที่แล้ว
  4667 ip
  ปีนี้
  75660 ip
  ทั้งหมด
  167136 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558
  งานตรวจสอบภายใน


  คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

  รายงานประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ

  แผนการตรวจสอบประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564

  บันทึกข้อความตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  เข้าชม : 37  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong