[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
นโยบายการบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
- ระเบียบ มท ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน 2545
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.3
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.2
การอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการคลัง
งานกิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฎิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 3.228.220.31
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  302 ip
  เมื่อวาน
  447 ip
  เดือนนี้
  862 ip
  เดือนที่แล้ว
  2718 ip
  ปีนี้
  17509 ip
  ทั้งหมด
  70809 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558    

  16 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  1 / เม.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
  25 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
  การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
  24 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สถานที่ท่องเที่ยวตำบลกกปลาซิว
  พื้นที่ท่องเที่ยวตำบลกกปลาซิว
  13 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประชาสัมพันธ์
  ประชาสัมพันธ์
  13 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนท้องถิ่น
  ขอเชิญคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนท้องถิ่น
  30 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  30 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศเจตจำนงการป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร
  ประกาศเจตจำนงการป้องกันการทุจริตของผู้บริหาร
  14 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว
  เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
  10 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ของ อปท ประจำปี ๒๕๖๐
  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน ของ อปท ประจำปี ๒๕๖๐
  10 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  คณะผู้บริหารพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิปลูกต้นไม้พยุง
  คณะผู้บริหารพร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิปลูกต้นไม้พยุง
  6 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ถ้ำค้างคาว วัดภูขี้แก้ว
  ถ้ำค้างคาว วัดภูขี้แก้ว
  6 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ภาพเขียน 3000 ปี
  ภาพเขียน 3000 ปี
  6 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลกกปลาซิว
  สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลกกปลาซิว
  13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบต.กกปลาซิวขอขอบคุณโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนน้ำพุงที่ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม
  โครงการรักนำ้ รักป่า รักแผ่นดิน
  13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  อบต.กกปลาซิวขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการรักนำ้ รักป่า รักแผ่นดิน
  โครงการรักนำ้ รักป่า รักแผ่นดิน
  11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
  รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
  14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล
  การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล
  14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ร่วมใจ ปรองดอง สมานฉันท์
  การปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ
  22 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิวขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong