[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการคลัง
งานกิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
การปฎิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
E - Service
ร้องเรียน Online
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
งานตรวจสอบภายใน

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 54.144.55.253
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  139 ip
  เมื่อวาน
  135 ip
  เดือนนี้
  1780 ip
  เดือนที่แล้ว
  4667 ip
  ปีนี้
  75666 ip
  ทั้งหมด
  167142 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

  อาทิตย์ ที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564   เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

  เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว  เข้าชม : 55


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว 26 / ต.ค. / 2564
        ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว 17 / ต.ค. / 2564
        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว 27 / ก.ย. / 2564
        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว 2 / เม.ย. / 2564
        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว 29 / มี.ค. / 2564  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong