[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทางสังคม
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการคลัง
งานกิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
การปฎิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
E - Service
ร้องเรียน Online
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี
งานตรวจสอบภายใน

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 54.144.55.253
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  140 ip
  เมื่อวาน
  135 ip
  เดือนนี้
  1781 ip
  เดือนที่แล้ว
  4667 ip
  ปีนี้
  75667 ip
  ทั้งหมด
  167143 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว

  อังคาร ที่ 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564


   เรื่อง  การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  เข้าชม : 70


  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 5 อันดับล่าสุด

        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว 26 / ต.ค. / 2564
        ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว 17 / ต.ค. / 2564
        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว 27 / ก.ย. / 2564
        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว 2 / เม.ย. / 2564
        ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว 29 / มี.ค. / 2564  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong