[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

อำนาจหน้าที่
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทางสังคม
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการคลัง
งานกิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
การปฎิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
E - Service
ร้องเรียน Online
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 44.192.54.67
  ออนไลน์
  2 ip
  วันนี้
  87 ip
  เมื่อวาน
  189 ip
  เดือนนี้
  5470 ip
  เดือนที่แล้ว
  5436 ip
  ปีนี้
  68383 ip
  ทั้งหมด
  159859 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558    
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว-บ้านหลุบเลานาจาน ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองผำ ตำบลโคกภู - บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  ประกาศผู้ชนะโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ
  ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเฮือ (ช่วงที่ดินนายสมจิต ซีด้วง) หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยศาลาไทย ชุมชนน้ำพุ (ระยะที่2) หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูฮอม – ภูกลาง(ระยะที่ 6) หมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองแพง (ระยะที่ 6) หมู่ที่ 8 บ้านโพนบก ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกกปลาซิว – แก้งยาว หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศราคากลาง จ้างการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาผาง-ห้วยนาผาง(ช่วงนานายบุญสูง ศรีทิน) หมู่ที่ ๕ บ้านนาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ (ระยะที่ ๖) หมู่ที่ ๒ บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ประจำปี พ.ศ.2563
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำน้ำพุง บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ ๑ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายซอยศาลาไทย คุ้มน้ำพุ หมู่ที่ ๖ บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 64
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนเจริญ (ระยะที่ ๖) ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังควายบักโล้น หมู่ ๗ บ้านนาเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามลำน้ำพุง (ช่วงที่ดินนายดอ ชีแก้ว) หมู่ที่ ๔ บ้านกกโด่ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหว
  ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับน้ำล้นผ่าน สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับน้ำล้นผ่าน สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่(ระยะี่๕) หมู่ที่๒ บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่๗ บ้านนาเจริญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานซ่อมแซมถนนสายห้วยเทา - วังต้อนตาทิดลา (ช่วงทางข้ามลำห้วยเทา) หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศเชิญชวนประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่(ระยะี่๕) หมู่ที่๒ บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่๗ บ้านนาเจริญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ (ระยะที่ ๕) หมู่ที่ ๒ บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่ ๗ บ้านนาเจริญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล. ซ.ศาลาไทย ม.6 บ.โพนแพง
  http://www.kokplasiew.go.th/
  ประกาศเชิญชวนประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองผำ ตำบลโคกภู - บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองผำ ตำบลโคกภู - บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกห้วยแพง บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยน้อย บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ 1 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยน้อย บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ 1 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานติดตั้งเสียงตามสายชุมชนน้ำพุ หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมท่อส่งน้ำหมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกกปลาซิว - ถ้ำหินหัก (ช่วงที่ดินนายประเสริฐ ซีด้วง) หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน (ระยะที่ 5) หมู่ที่ 9 บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
  ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเทา - นานายรัตน์ ชั้นน้อย (ช่วงที่ดินนานายจัด ยะมะหาร) หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ช่วงที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโคก หมู่ที่ 4 บ้านกกโด่ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกอุดม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค และหมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นห้วยแหน่ง (ระยะที่ 5) หมู่ที่ 5 บ้านนาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายห้วยคำเม็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 9 บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักแบ่น - นาดอนเสือ(ช่วงนานายมิเตอร์ บีลี) หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกกปลาซิว - ถ้ำหินหัก (ช่วงนานายหลวย งามยะลาด) หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศเชิญชวน คสล.บ้านใหม่ (ระยะที่ 4) หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ (e-bidding)
  ประกาศราคากลาง คสล.สายบ้านใหม่ (ระยะที่ 4) หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ (e-bidding)
  ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงห้วยเปาะ หมู่ที่ 4 บ้านกกโด่ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกกปลาซิว - ถ้ำหินหัก (ช่วงนานายวัน ชีด้าม) บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนแพง ตำบลกกปลาซิว - บ้านหลุบเลานาจาน (ช่วงนานางเพ็ญ ชั้นน้อย)
  ประกาศเชิญชวน คสล.สายนาหนองแพง (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 8 (e-bidding) ครั้งที่ 2
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองแพง (ระยะที่ 3) บ้านโพนบก หมู่ที่ 8
  ประกาศเชิญชวน คสล.สายนาหนองแพง (ระยะที่ 3)
  ประกาศราคากลาง คสล.สายนาหนองแพง (ระยะที่ 3)
  ประกาศราคากลาง ก่อสร้าง คสล.สายทางขึ้นห้วยแหน่ง (ระยะที่ 4)
  ประกาศราคากลาง ถนน คสล.สายบ้านใหม่ ม.2 และม.7
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกดกปลาซิว
  ประกาศราคากลาง ก่อสรา้งลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกปลาซิว
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนดินลูกรังสายกกปลาซิว-แก้งยาว
  ประกาศจัดวื้อจัดจ้าง E-Bidding ดินลูกรังสายกกปลาซิว - แก้งยาว
  ประกาศราคากลางก่อสรา้งถนนดินลูกรังแหล่งการเกษตร สายกกปลาซิว-แก้งยาว
  ประกาศ สขร.ประจำเดือน ก.พ.61
  ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดประจำปี 2560
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต็นท์ จำนวน 8 หลัง
  ประกาศราคากลางซื้อเต็นท์ จำนวน 8 หลัง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.สายข้ามลำน้ำพุง (ช่วงนานายมั่น ชีด้าม) บ้านกกโด่ ม.4
  ประกาศราคากลาง คสล.สายข้ามลำน้ำพุง (ช่วงนานายมั่น ชีด้าม) บ้านกกโด่ ม.4
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.สายกลาง (ระยะที่ 3) บ้านโนนเจริญ หมูที่ 9
  ประกาศราคากลางสายกลาง (ระยะที่ 3 ) หมู่ที่ 9 บ้านโนนเจริญ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างถนน คสล.สายทางขึ้นห้วยแหน่ง (ระยะที่ 3) บ้านนาผาง หมู่ที่ 5
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลกกปลาซิว 5 สาย
  ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลกกปลาซิว จำนว น 5 สาย 2.
  ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลกกปลาซิว จำนวน 5 สาย 1.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.
  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครางการซ่อมสร้าง คสล. 2 ช่วง
  ประกาศราคากลางงานซ่อมสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-001 (สายบ้านหนองครอง-บ้านโพนแพง) บ้านหนองครอง หมู่ที่ 6 - บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง
  ประกาศราคากลางงานซ่อมสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-001 (สายบ้านหนองครอง-บ้านโพนแพง) บ้านหนองครอง หมู่ที่ 6 - บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6
  ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ให้แก่ สพฐ.โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาดด่ และโรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์
  ประกาศราคากลาง (นม) ให้แก่ ศพด.บ้านกกปลาซิว
  ประกาศการจัดทำแผปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกโรงเรียน สพฐ.โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ และโรงเรียนหนองครองราษฎร์ประสงค์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด.
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (e-Gp) ครั้งที่ 2
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (e-Gp)
  ประกาศราคากลาง คสล.สายห้วยเทา-นานายรัตน์
  ประกาศราคากลาง สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 7
  ประกาศราคากลาง คสล.สายนานายตู่
  ประกาศราคากลาง  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong