[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

นโยบายการบริหาร
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทางสังคม
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
- ระเบียบ มท ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน 2545
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.3
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.2
การอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการคลัง
งานกิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนดำเนินงาน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฎิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 3.231.228.109
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  40 ip
  เมื่อวาน
  44 ip
  เดือนนี้
  940 ip
  เดือนที่แล้ว
  1502 ip
  ปีนี้
  15894 ip
  ทั้งหมด
  49681 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558    
  ประกาศเชิญชวน คสล.บ้านใหม่ (ระยะที่ 4) หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ (e-bidding)
  ประกาศราคากลาง คสล.สายบ้านใหม่ (ระยะที่ 4) หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ (e-bidding)
  ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงห้วยเปาะ หมู่ที่ 4 บ้านกกโด่ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกกปลาซิว - ถ้ำหินหัก (ช่วงนานายวัน ชีด้าม) บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนแพง ตำบลกกปลาซิว - บ้านหลุบเลานาจาน (ช่วงนานางเพ็ญ ชั้นน้อย)
  ประกาศเชิญชวน คสล.สายนาหนองแพง (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 8 (e-bidding) ครั้งที่ 2
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองแพง (ระยะที่ 3) บ้านโพนบก หมู่ที่ 8
  ประกาศเชิญชวน คสล.สายนาหนองแพง (ระยะที่ 3)
  ประกาศราคากลาง คสล.สายนาหนองแพง (ระยะที่ 3)
  ประกาศราคากลาง ก่อสร้าง คสล.สายทางขึ้นห้วยแหน่ง (ระยะที่ 4)
  ประกาศราคากลาง ถนน คสล.สายบ้านใหม่ ม.2 และม.7
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกดกปลาซิว
  ประกาศราคากลาง ก่อสรา้งลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกปลาซิว
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนดินลูกรังสายกกปลาซิว-แก้งยาว
  ประกาศจัดวื้อจัดจ้าง E-Bidding ดินลูกรังสายกกปลาซิว - แก้งยาว
  ประกาศราคากลางก่อสรา้งถนนดินลูกรังแหล่งการเกษตร สายกกปลาซิว-แก้งยาว
  ประกาศ สขร.ประจำเดือน ก.พ.61
  ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดประจำปี 2560
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต็นท์ จำนวน 8 หลัง
  ประกาศราคากลางซื้อเต็นท์ จำนวน 8 หลัง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.สายข้ามลำน้ำพุง (ช่วงนานายมั่น ชีด้าม) บ้านกกโด่ ม.4
  ประกาศราคากลาง คสล.สายข้ามลำน้ำพุง (ช่วงนานายมั่น ชีด้าม) บ้านกกโด่ ม.4
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.สายกลาง (ระยะที่ 3) บ้านโนนเจริญ หมูที่ 9
  ประกาศราคากลางสายกลาง (ระยะที่ 3 ) หมู่ที่ 9 บ้านโนนเจริญ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างถนน คสล.สายทางขึ้นห้วยแหน่ง (ระยะที่ 3) บ้านนาผาง หมู่ที่ 5
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลกกปลาซิว 5 สาย
  ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลกกปลาซิว จำนว น 5 สาย 2.
  ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลกกปลาซิว จำนวน 5 สาย 1.
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.
  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครางการซ่อมสร้าง คสล. 2 ช่วง
  ประกาศราคากลางงานซ่อมสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-001 (สายบ้านหนองครอง-บ้านโพนแพง) บ้านหนองครอง หมู่ที่ 6 - บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง
  ประกาศราคากลางงานซ่อมสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-001 (สายบ้านหนองครอง-บ้านโพนแพง) บ้านหนองครอง หมู่ที่ 6 - บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6
  ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ให้แก่ สพฐ.โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาดด่ และโรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์
  ประกาศราคากลาง (นม) ให้แก่ ศพด.บ้านกกปลาซิว
  ประกาศการจัดทำแผปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกโรงเรียน สพฐ.โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ และโรงเรียนหนองครองราษฎร์ประสงค์
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด.
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (e-Gp) ครั้งที่ 2
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (e-Gp)
  ประกาศราคากลาง คสล.สายห้วยเทา-นานายรัตน์
  ประกาศราคากลาง สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 7
  ประกาศราคากลาง คสล.สายนานายตู่
  ประกาศราคากลาง  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong