[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

อำนาจหน้าที่
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทางสังคม
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการคลัง
งานกิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
การปฎิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
E - Service
ร้องเรียน Online
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 44.192.54.67
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  183 ip
  เมื่อวาน
  189 ip
  เดือนนี้
  5566 ip
  เดือนที่แล้ว
  5436 ip
  ปีนี้
  68479 ip
  ทั้งหมด
  159955 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558    
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
  แบบ สขร.ประจำเดือน กันยายน 2564
  ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาแม่บ้านดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองผำ ตำบลโคกภู - บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (แอร์) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเก็บขนขยะติดเชื้อ ประจำเดือน ก.ย.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  แบบ สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2564
  ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ปรับปรุงอาคารสูบน้ำประปา ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำรวจ สายวัดระยะทาง ยาว 50 เมตร จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเก็บขนขยะติดเชื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สแลน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ศูนย์พักคอย) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ วัสดุสำนักงาน(เทปกั้นเขต ขาวแดง เบอร์ 3 แบบ 100 เมตร) จำนวน 36 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ศูนย์พักคอย)ต.กกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กประฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กประฐมวัย งบประมาณ 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX-M464 หมายเลขครุภัณฑ์ 417 62 0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ยี่ห้อ HP รุ่น Probook 44413 หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  แบบ สขร.ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
  ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 35 ถัง
  ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยศาลาไทย ชุมชนน้ำพุ (ระยะที่2) หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเฮือ (ช่วงที่ดินนายสมจิต ซีด้วง) หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 14 รายการ
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564)
  ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1
  แบบ สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 2564
  ประกาศผู้ชะ จัดซื้อคอมพิวเตอร์
  ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้ขนาด 60*120*50 ซม. จำนวน 12 ชุด
  ประกาศ สขร.ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564)
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563)
  ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายภูฮอม – ภูกลาง(ระยะที่ 6) หมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะโครงการ ก่อสร้าง คสล. สายนาหนองแพง (ระยะที่6) หมู่ที่ 8 บ้านโพนบก ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
  ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อแผงกั้นจราจรขาว - แดง พร้อมป้ายหน่วยงาน จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุค) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 17รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 956 ชุด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศ สขร.ประจำเดือน เมษายน 2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๖๓
  ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 4089 สกลนคร (รถกู้ชีพ)
  ประกาศ สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2564
  ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาผาง-ห้วยนาผาง(ช่วงนานายบุญสูง ศรีทิน) หมู่ที่ ๕ บ้านนาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ (ระยะที่ ๖) หมู่ที่ ๒ บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเครื่องวัดความสูงของต้นไม้ จำนวน ๑ เครื่อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำน้ำพุง บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ ๑ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศ สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ
  ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังควายบักโล้น หมู่ ๗ บ้านนาเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามลำน้ำพุง (ช่วงที่ดินนายดอ ชีแก้ว) หมู่ที่ ๔ บ้านกกโด่ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศ สขร.ประจำเดือน มกราคม 2564
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับน้ำล้นผ่าน สายบ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับน้ำล้นผ่าน สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาตามโครงการจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (EC) ของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสาไฟฟ้า บ้านหนองผำ ตำบลโคกภู - บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายห้วยเทา - วังต้อนตาทิดลา (ช่วงทางข้ามลำห้วยเทา) หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศ สขร.ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  แบบ สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
  แบบ สขร.เดือน ตุลาคม 2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขุดลอกห้วยน้อย บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ 1 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (แบบ สขร.1)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเสียงตามสายชุมชนน้ำพุ หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือน(สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - พฤษภาคม 2563
  ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย
  ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายห้วยคำเม็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นห้วยแหน่ง (ระยะที่ 5) หมู่ที่ 5 บ้านนาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกกปลาซิว - ถ้ำหินหัก (ช่วงนานายหลวย งามยะลาด) หมูที่ 1 บ้านกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ขสร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน ตุลาคม 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ (ระยะที่ 4) หมูที่ 2 บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ โดยวิธี e-bidding
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำดื้ม องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อหนังสือพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาแม่บ้านดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่และโรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกปลาซิว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสานของทางราชการ พ.ศ.2540
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบุ่งฮู่ หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว บ้านหลุบเลานาจาน (ช่วงนานางเพ็ญ ชั้นน้อย)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2561
  ประกาศ สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 61
  แบบ สขร.เดือนพฤษภาคม 2561
  แบบ สขร.ประจำเดือน เมษายน 2561
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (e-Gp) ครั้งที่ 3
  ประกาศ สขร.ประจำเดือนมกราคม 2561
  ประกาศ สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2560
  ประกาศ สขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  แบบ สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2560
  สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กันยายน 2560  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong