[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

นโยบายการบริหาร
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทางสังคม
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
- ระเบียบ มท ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน 2545
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.3
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.2
การอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการคลัง
งานกิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
รายงานผลการดำเนินงาน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฎิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 3.237.61.235
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  105 ip
  เมื่อวาน
  77 ip
  เดือนนี้
  2762 ip
  เดือนที่แล้ว
  3666 ip
  ปีนี้
  26929 ip
  ทั้งหมด
  80229 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558    
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขุดลอกห้วยน้อย บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ 1 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (แบบ สขร.1)
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเสียงตามสายชุมชนน้ำพุ หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือน(สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - พฤษภาคม 2563
  ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย
  ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายห้วยคำเม็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นห้วยแหน่ง (ระยะที่ 5) หมู่ที่ 5 บ้านนาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกกปลาซิว - ถ้ำหินหัก (ช่วงนานายหลวย งามยะลาด) หมูที่ 1 บ้านกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ขสร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน ตุลาคม 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ (ระยะที่ 4) หมูที่ 2 บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ โดยวิธี e-bidding
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำดื้ม องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อหนังสือพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาแม่บ้านดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่และโรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกปลาซิว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสานของทางราชการ พ.ศ.2540
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบุ่งฮู่ หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว บ้านหลุบเลานาจาน (ช่วงนานางเพ็ญ ชั้นน้อย)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2561
  ประกาศ สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 61
  แบบ สขร.เดือนพฤษภาคม 2561
  แบบ สขร.ประจำเดือน เมษายน 2561
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (e-Gp) ครั้งที่ 3
  ประกาศ สขร.ประจำเดือนมกราคม 2561
  ประกาศ สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2560
  ประกาศ สขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  แบบ สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2560
  สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กันยายน 2560  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong