[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

นโยบายการบริหาร
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทางสังคม
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
- ระเบียบ มท ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน 2545
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.3
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.2
การอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการคลัง
งานกิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนดำเนินงาน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฎิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 3.231.228.109
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  72 ip
  เมื่อวาน
  44 ip
  เดือนนี้
  972 ip
  เดือนที่แล้ว
  1502 ip
  ปีนี้
  15926 ip
  ทั้งหมด
  49713 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558    
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ (ระยะที่ 4) หมูที่ 2 บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ โดยวิธี e-bidding
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำดื้ม องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อหนังสือพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาแม่บ้านดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่และโรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกปลาซิว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสานของทางราชการ พ.ศ.2540
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบุ่งฮู่ หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว บ้านหลุบเลานาจาน (ช่วงนานางเพ็ญ ชั้นน้อย)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2561
  ประกาศ สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 61
  แบบ สขร.เดือนพฤษภาคม 2561
  แบบ สขร.ประจำเดือน เมษายน 2561
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (e-Gp) ครั้งที่ 3
  ประกาศ สขร.ประจำเดือนมกราคม 2561
  ประกาศ สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2560
  ประกาศ สขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  แบบ สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2560
  สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กันยายน 2560  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong