[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 

นโยบายการบริหาร
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
- แหล่งน้ำธรรมชาติ อบต.กกปลาซิว
- สภาพทางสังคม
- สภาพทางเศรษฐกิจ
- สภาพทั่วไป / แผนที่อณาเขต
สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.กกปลาซิว
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนท้องถิ่น
- สำนักปลัด
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
-งานตรวจสอบภายใน
- ระเบียบ มท ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน 2545
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.3
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพนักงานจ้าง ฉ.2
การอุดหนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
.มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
การจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ระเบียบ มท ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ 2547
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการคลัง
งานกิจการสภา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนอัตรากำลังสามปี
แผนดำเนินงาน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ ๖ เดือน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฎิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 • ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
 • คู่มือประชาชน
 • สถานที่ท่องเที่ยว
 •   ip ของคุณ คือ 100.26.176.182
  ออนไลน์
  1 ip
  วันนี้
  56 ip
  เมื่อวาน
  74 ip
  เดือนนี้
  1127 ip
  เดือนที่แล้ว
  1345 ip
  ปีนี้
  18664 ip
  ทั้งหมด
  52451 ip
  เริ่มนับ 25 ตุลาคม 2558    
  สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ขสร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน ตุลาคม 2562
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ (ระยะที่ 4) หมูที่ 2 บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ โดยวิธี e-bidding
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำดื้ม องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อหนังสือพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาแม่บ้านดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่และโรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะ
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกปลาซิว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสานของทางราชการ พ.ศ.2540
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบุ่งฮู่ หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว บ้านหลุบเลานาจาน (ช่วงนานางเพ็ญ ชั้นน้อย)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2561
  ประกาศ สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 61
  แบบ สขร.เดือนพฤษภาคม 2561
  แบบ สขร.ประจำเดือน เมษายน 2561
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (e-Gp) ครั้งที่ 3
  ประกาศ สขร.ประจำเดือนมกราคม 2561
  ประกาศ สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2560
  ประกาศ สขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  แบบ สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2560
  สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กันยายน 2560  Search Googles ค้นหาในเว็บ อบต.กกปลาซิว

     © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
         โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268
        Copyright © 2015 All Rights Reserved | Power by : inwbong