[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 


ข้อมูลข่าวประกวดราคา เว็บไซต์เดิม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว-บ้านหลุบเลานาจาน ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองผำ ตำบลโคกภู - บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศผู้ชนะโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเฮือ (ช่วงที่ดินนายสมจิต ซีด้วง) หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยศาลาไทย ชุมชนน้ำพุ (ระยะที่2) หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูฮอม – ภูกลาง(ระยะที่ 6) หมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองแพง (ระยะที่ 6) หมู่ที่ 8 บ้านโพนบก ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกกปลาซิว – แก้งยาว หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศราคากลาง จ้างการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาผาง-ห้วยนาผาง(ช่วงนานายบุญสูง ศรีทิน) หมู่ที่ ๕ บ้านนาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ (ระยะที่ ๖) หมู่ที่ ๒ บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำน้ำพุง บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ ๑ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายซอยศาลาไทย คุ้มน้ำพุ หมู่ที่ ๖ บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนเจริญ (ระยะที่ ๖) ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังควายบักโล้น หมู่ ๗ บ้านนาเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามลำน้ำพุง (ช่วงที่ดินนายดอ ชีแก้ว) หมู่ที่ ๔ บ้านกกโด่ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหว
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับน้ำล้นผ่าน สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับน้ำล้นผ่าน สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่(ระยะี่๕) หมู่ที่๒ บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่๗ บ้านนาเจริญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานซ่อมแซมถนนสายห้วยเทา - วังต้อนตาทิดลา (ช่วงทางข้ามลำห้วยเทา) หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศเชิญชวนประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่(ระยะี่๕) หมู่ที่๒ บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่๗ บ้านนาเจริญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ (ระยะที่ ๕) หมู่ที่ ๒ บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่ ๗ บ้านนาเจริญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้าง คสล. ซ.ศาลาไทย ม.6 บ.โพนแพง
http://www.kokplasiew.go.th/
ประกาศเชิญชวนประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองผำ ตำบลโคกภู - บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองผำ ตำบลโคกภู - บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกห้วยแพง บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยน้อย บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ 1 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกห้วยน้อย บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ 1 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานติดตั้งเสียงตามสายชุมชนน้ำพุ หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมท่อส่งน้ำหมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกกปลาซิว - ถ้ำหินหัก (ช่วงที่ดินนายประเสริฐ ซีด้วง) หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน (ระยะที่ 5) หมู่ที่ 9 บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเทา - นานายรัตน์ ชั้นน้อย (ช่วงที่ดินนานายจัด ยะมะหาร) หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ช่วงที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโคก หมู่ที่ 4 บ้านกกโด่ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกอุดม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค และหมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นห้วยแหน่ง (ระยะที่ 5) หมู่ที่ 5 บ้านนาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายห้วยคำเม็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 9 บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมุลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักแบ่น - นาดอนเสือ(ช่วงนานายมิเตอร์ บีลี) หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกกปลาซิว - ถ้ำหินหัก (ช่วงนานายหลวย งามยะลาด) หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศเชิญชวน คสล.บ้านใหม่ (ระยะที่ 4) หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ (e-bidding)
ประกาศราคากลาง คสล.สายบ้านใหม่ (ระยะที่ 4) หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ (e-bidding)
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลงห้วยเปาะ หมู่ที่ 4 บ้านกกโด่ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกกปลาซิว - ถ้ำหินหัก (ช่วงนานายวัน ชีด้าม) บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโพนแพง ตำบลกกปลาซิว - บ้านหลุบเลานาจาน (ช่วงนานางเพ็ญ ชั้นน้อย)
ประกาศเชิญชวน คสล.สายนาหนองแพง (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 8 (e-bidding) ครั้งที่ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองแพง (ระยะที่ 3) บ้านโพนบก หมู่ที่ 8
ประกาศเชิญชวน คสล.สายนาหนองแพง (ระยะที่ 3)
ประกาศราคากลาง คสล.สายนาหนองแพง (ระยะที่ 3)
ประกาศราคากลาง ก่อสร้าง คสล.สายทางขึ้นห้วยแหน่ง (ระยะที่ 4)
ประกาศราคากลาง ถนน คสล.สายบ้านใหม่ ม.2 และม.7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกดกปลาซิว
ประกาศราคากลาง ก่อสรา้งลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกปลาซิว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนดินลูกรังสายกกปลาซิว-แก้งยาว
ประกาศจัดวื้อจัดจ้าง E-Bidding ดินลูกรังสายกกปลาซิว - แก้งยาว
ประกาศราคากลางก่อสรา้งถนนดินลูกรังแหล่งการเกษตร สายกกปลาซิว-แก้งยาว
ประกาศ สขร.ประจำเดือน ก.พ.61
ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดประจำปี 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต็นท์ จำนวน 8 หลัง
ประกาศราคากลางซื้อเต็นท์ จำนวน 8 หลัง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.สายข้ามลำน้ำพุง (ช่วงนานายมั่น ชีด้าม) บ้านกกโด่ ม.4
ประกาศราคากลาง คสล.สายข้ามลำน้ำพุง (ช่วงนานายมั่น ชีด้าม) บ้านกกโด่ ม.4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คสล.สายกลาง (ระยะที่ 3) บ้านโนนเจริญ หมูที่ 9
ประกาศราคากลางสายกลาง (ระยะที่ 3 ) หมู่ที่ 9 บ้านโนนเจริญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างถนน คสล.สายทางขึ้นห้วยแหน่ง (ระยะที่ 3) บ้านนาผาง หมู่ที่ 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลกกปลาซิว 5 สาย
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลกกปลาซิว จำนว น 5 สาย 2.
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลกกปลาซิว จำนวน 5 สาย 1.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนน คสล.
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครางการซ่อมสร้าง คสล. 2 ช่วง
ประกาศราคากลางงานซ่อมสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-001 (สายบ้านหนองครอง-บ้านโพนแพง) บ้านหนองครอง หมู่ที่ 6 - บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง
ประกาศราคากลางงานซ่อมสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-001 (สายบ้านหนองครอง-บ้านโพนแพง) บ้านหนองครอง หมู่ที่ 6 - บ้านโพนแพง หมู่ที่ 6
ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ให้แก่ สพฐ.โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาดด่ และโรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์
ประกาศราคากลาง (นม) ให้แก่ ศพด.บ้านกกปลาซิว
ประกาศการจัดทำแผปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แกโรงเรียน สพฐ.โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ และโรงเรียนหนองครองราษฎร์ประสงค์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศพด.
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (e-Gp) ครั้งที่ 2
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (e-Gp)
ประกาศราคากลาง คสล.สายห้วยเทา-นานายรัตน์
ประกาศราคากลาง สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 ,หมู่ที่ 7
ประกาศราคากลาง คสล.สายนานายตู่
ประกาศราคากลาง   © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
       โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268