ข้อมูลการติดต่อ

© องค์การบริหารกกปลาซิว
ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47310
โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-099937

e-mail 6471803@dla.go.th