แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือประชาชน e-service

 

บริการออนไลน์ e-service

E-services
ระบบบริการประชาชน ONLINE

ข้อปฏิบัติการใช้งานแบบฟอร์มออนไลน์

1.กรอกข้อมูลที่แท้จริงให้ครบถ้วนเพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ กรณีจำเป็น
2.ใช้ถ้อยคำที่สุภาพในการเขียนคำร้อง
3.ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องก่อน ส่งข้อมูล

ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับบริการ (กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง *)

มีความประสงค์ขอรับบริการเรื่อง

แบบฟอร์มการให้บริการ เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม

แบบฟอร์มการให้บริการ เกี่ยวกองช่าง การก่อสร้างอาคาร

ตัวอย่างการกรอกคำขอ

ex-คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร

ข้อมูล หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง