แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือประชาชน e-service

E-services
ระบบบริการประชาชน ONLINE

รายละเอียดการให้บริการดังนี้

1.การขอใช้บริการ (หอประชุม อาคาร สถานที่ เครื่องจักรกล งานบรรเทาสาธารณภัย) ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล
2.การให้คำแนะนำด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
3.การให้คำปรึกษาแนะนำการขึ้นทะเบียนและการชำระภาษีองค์การบริหารส่วนตำบล และการชำระภาษีต่างๆของตำบล
4.การให้บริการด้านการขอไฟฟ้าด้านการเกษตร 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ขอรับบริการ (กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง *)

มีความประสงค์ขอรับบริการเรื่อง

แบบฟอร์มการให้บริการ เกี่ยวกับสวัสดิการสังคม

แบบฟอร์มการให้บริการ เกี่ยวกองช่าง การก่อสร้างอาคาร

ตัวอย่างการกรอกคำขอ

ex-คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร

ข้อมูล หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง