[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.

 


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เว็บไซต์เดิม
  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อน้ำมันเพื่อใช้ใน องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อน้ำดื่มเพื่อใชในการบริโภคของ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคคลจดมาตรวัดน้ำและจัดส่งใบแจ้งค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ หมู่ที่7 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคคลจดมาตรวัดน้ำและจัดส่งใบแจ้งค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ หมู่ที่4 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคคลจดมาตรวัดน้ำและจัดส่งใบแจ้งค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ หมู่ที่2 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบุคคลจดมาตรวัดน้ำและจัดส่งใบแจ้งค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ หมู่ที่1 ประจำเดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564)
แบบ สขร.ประจำเดือน ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แบบ สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกปลาซิว ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (แอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ 420 50 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0027 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลจดมาตรวัดน้ำและจัดส่งใบแจ้งค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 7 ประจำเดือน ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลจดมาตรวัดน้ำและจัดส่งใบแจ้งค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 4 ประจำเดือน ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลจดมาตรวัดน้ำและจัดส่งใบแจ้งค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 2 ประจำเดือน ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำดื่มเพื่อใช้ในการบริโภคของ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาจัดสถานที่หน่วยเลือกตั้งสำหรับหน่วยเลือกตั้งที่ไม่อยู่ ในอาคาร หน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ 416 57 0032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (แอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ 420 48 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) หมายเลขครุภัณฑ์ 479 64 0052 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน กิจกรรมอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง กปน. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 10 รีม และแท่นประทับตราสีแดง จำนวน 3 อัน เพื่อใช้ในงานเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งพิมพ์ ต่างๆในงานเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตราประทับสำหรับประทับบนบัตรเลือกตั้ง จำนวน 3 อัน (ใช้รูปแบบอักษร TH sarabunPSK ขนาด 1.5x1.5 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำเดือน ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำ บลกกปลาซิว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนแพง ตำ บลกกปลาซิว - บ้านหลุบเลานาจาน ตำ บลหลุบเลา อำ เภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก
แบบ สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทางการแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกี่ยวกับงานเลือกตั้ง จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย ใช้ในงานเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว จำนวน 6รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แบบ สขร.ประจำเดือน กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาแม่บ้านดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนนภายในตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ โครงการจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองผำ ตำบลโคกภู - บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (แอร์) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเก็บขนขยะติดเชื้อ ประจำเดือน ก.ย.64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แบบ สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2564
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ปรับปรุงอาคารสูบน้ำประปา ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำรวจ สายวัดระยะทาง ยาว 50 เมตร จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล) จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเก็บขนขยะติดเชื้อ ประจำเดือน สิงหาคม 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สแลน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ศูนย์พักคอย) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ วัสดุสำนักงาน(เทปกั้นเขต ขาวแดง เบอร์ 3 แบบ 100 เมตร) จำนวน 36 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ศูนย์พักคอย)ต.กกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กประฐมวัย ตามโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กประฐมวัย งบประมาณ 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX-M464 หมายเลขครุภัณฑ์ 417 62 0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ยี่ห้อ HP รุ่น Probook 44413 หมายเลขครุภัณฑ์ 416 56 0025 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แบบ สขร.ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์สารกำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน 35 ถัง
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยศาลาไทย ชุมชนน้ำพุ (ระยะที่2) หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเฮือ (ช่วงที่ดินนายสมจิต ซีด้วง) หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 14 รายการ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึง เดือน มิถุนายน 2564)
ผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1
แบบ สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชะ จัดซื้อคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะอนุบาลพร้อมเก้าอี้ขนาด 60*120*50 ซม. จำนวน 12 ชุด
ประกาศ สขร.ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563)
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายภูฮอม – ภูกลาง(ระยะที่ 6) หมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะโครงการ ก่อสร้าง คสล. สายนาหนองแพง (ระยะที่6) หมู่ที่ 8 บ้านโพนบก ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองการศึกษา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อแผงกั้นจราจรขาว - แดง พร้อมป้ายหน่วยงาน จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(โน๊ตบุค) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการคลัง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 17รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด จำนวน 956 ชุด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ สขร.ประจำเดือน เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๖๓
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 4089 สกลนคร (รถกู้ชีพ)
ประกาศ สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาผาง-ห้วยนาผาง(ช่วงนานายบุญสูง ศรีทิน) หมู่ที่ ๕ บ้านนาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ (ระยะที่ ๖) หมู่ที่ ๒ บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเครื่องวัดความสูงของต้นไม้ จำนวน ๑ เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำลำน้ำพุง บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ ๑ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สขร.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังควายบักโล้น หมู่ ๗ บ้านนาเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้ามลำน้ำพุง (ช่วงที่ดินนายดอ ชีแก้ว) หมู่ที่ ๔ บ้านกกโด่ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศ สขร.ประจำเดือน มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับน้ำล้นผ่าน สายบ้านใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับน้ำล้นผ่าน สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 2 บ้านนาขี้นาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาตามโครงการจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (EC) ของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและเสาไฟฟ้า บ้านหนองผำ ตำบลโคกภู - บ้านโนนเจริญ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการโครงการจ้างซ่อมแซมถนนสายห้วยเทา - วังต้อนตาทิดลา (ช่วงทางข้ามลำห้วยเทา) หมู่ที่ 1 บ้านกกปลาซิว ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศ สขร.ประจำเดือน ธันวาคม 2563
แบบ สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
แบบ สขร.เดือน ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างขุดลอกห้วยน้อย บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ 1 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (แบบ สขร.1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเสียงตามสายชุมชนน้ำพุ หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำพร้อมท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือน(สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 - พฤษภาคม 2563
ประกาศเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตพร้อมบ่อพัก รางระบายน้ำและทางเชื่อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.44-002 สายบ้านนาขี้นาค หมู่ที่ 2 - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายห้วยคำเม็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองครอง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขึ้นห้วยแหน่ง (ระยะที่ 5) หมู่ที่ 5 บ้านนาผาง ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกกปลาซิว - ถ้ำหินหัก (ช่วงนานายหลวย งามยะลาด) หมูที่ 1 บ้านกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ขสร. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านใหม่ (ระยะที่ 4) หมูที่ 2 บ้านนาขี้นาค, หมู่ที่ 7 บ้านนาเจริญ โดยวิธี e-bidding
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำดื้ม องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อหนังสือพิมพ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาแม่บ้านดูแลรักษาความสะอาดอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่และโรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกปลาซิว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสานของทางราชการ พ.ศ.2540
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาบุ่งฮู่ หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนแพง ตำบลกกปลาซิว บ้านหลุบเลานาจาน (ช่วงนานางเพ็ญ ชั้นน้อย)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน สิงหาคม 2561
ประกาศ สขร.ประจำเดือน มิถุนายน 61
แบบ สขร.เดือนพฤษภาคม 2561
แบบ สขร.ประจำเดือน เมษายน 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (e-Gp) ครั้งที่ 3
ประกาศ สขร.ประจำเดือนมกราคม 2561
ประกาศ สขร.ประจำเดือนธันวาคม 2560
ประกาศ สขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
แบบ สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2560
สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ประจำเดือน กันยายน 2560   © องค์การบริหารกกปลาซิว ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร 47180
       โทรศัพท์ / โทรสาร . 042-981268