ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศติดตามการรายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อเสนอแนะ

ประกาศนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตสน.และคู่มือการปฎิบัติงาน