ข่าวประกวดราคา e-bidding

ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างสายกกปลาซิว – ถ้ำหินหัก (ช่วงนานายหลวย งามยะราช) บ้านกกปลาซิว หมู่ที่ ๑ ตำบลกกปลาซิว กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียว ขนาด ๓๕ วัตต์ รหัสบัญชีนวัตกรรมไทย ๐๗๐๒๐๐๑๘ จำนวน ๑๖ ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)