ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกกปลาซิว มอบวัสดุทางการแพทย์ให้กับ ชมรม อสม.ตำบลกกปลาซิว

ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกกปลาซิว มอบวัสดุทางการแพทย์ให้กับ ชมรม อสม.ตำบลกกปลาซิวเพื่อใช้กิจกรรมคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)