เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566

ขยายเวลาดำเนินการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี พ.ศ.2566