เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.1)

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.1)