องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว รพ.สต.กกปลาซิว และ อสม.ตำบลกกปลาซิว ร่วมกันรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลกกปลาซิว

องค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว รพ.สต.กกปลาซิว และ อสม.ตำบลกกปลาซิว ร่วมกันรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายสถานศึกษา

ในเขตพื้นที่ตำบลกกปลาซิว