กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กกปลาซิว ร่วมกับ อสม.ตำบลกกปลาซิว ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนด้วยการออกกำลังกายต้านโรคเรื้อรัง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กกปลาซิว ร่วมกับ อสม.ตำบลกกปลาซิว ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนด้วยการออกกำลังกายต้านโรคเรื้อรัง

ณ วันที่ 12 กรกฏาคม 2566