กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กกปลาซิว ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลกกปลาซิว ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.กกปลาซิว ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลกกปลาซิว ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ

ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566