งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อบัญญัติ2566

ประกาศประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ 2566

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567