งานตรวจสอบภายใน

ประกาศการใช้นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรมการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศการติดตามการรายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศติดตามการรายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อเสนอแนะ ตสน. ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตสน.และคู่มือการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566