งานตรวจสอบภายใน

ประกาศการใช้นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

คู่มือในการปฎิบัติงานในหน้าที่ตรวจสอบภายใน

นโยบายและขั้นตอนการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

กรอบคุณธรรมการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศการติดตามการรายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน