งานตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศติดตามการรายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อเสนอแนะ ตสน. ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตสน.และคู่มือการปฎิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นโยบายเกี่ยวกับความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (2)