วิธีการใช้งาน E-service อบต.กกปลาซิว

วิธีการใช้งานระบบ E-Service

1.เข้าเว็ปไซต์ www.kokplasiew.go.th

2.เลื่อนลงมาจะเห็น เมนู E-Service อยู่ด้านซ้ายของเว็ปไซต์ แถวที่ 2

3.จะเห็นเมนู E-Service อยู่ 5 รายการ ได้แก่

1.วิธีการใช้งานระบบ E-Service
2.แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือประชาชน
3.แบบคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
4.แจ้งซ่อมแซมประปาชำรุด
5.แบบแจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

4.หากต้องการยื่นคำร้องใด ให้คลิกที่คำร้องนั้น ๆ

5.กรองรายละเอียดตามที่กำหนด ในแบบฟอร์มจนครบถ้วน

วิธีการใช้งานระบบ E