ประกาศต่างๆ

แผนพัฒนา พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่2 พ.ศ.2567 แผนพัฒนา พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่1 พ.ศ.2567

ประกาศการเผาขยะ  67

ประกาศการเผาขยะ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า กองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อบต.กกปลาซิว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคลจดวัดมาตรน้ำ หมู่1

ประกาศใช้ข้อบัญญัติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคลจดวัดมาตรน้ำ หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคลจดวัดมาตรน้ำ หมู่ที่ 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบุคลจดวัดมาตรน้ำ หมู่ที่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำแนวป้องกันไฟ หมู่ที่1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำแนวป้องกันไฟ หมู่ที่2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำแนวป้องกันไฟ หมู่ที่3