ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งเจริญ(ช่วงที่ดินนายบุญหลายไวแสน) ม.6 บ.โพนแพง ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร

ประกาศผู้ชนะ คสล.สายทุ่งเจริญ