ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกปลาซิว ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

จัดซื้อนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกกปลาซิว