ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายนาโคก บ้านกกโด่ หมู่ที่ 4 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ราคากลางราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายนาโคก บ้านกกโด่ หมู่ที่ 4 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน      จังหวัดสกลนคร