ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายที่พักสงฆ์ดานเสือ บ้านโพนแพง ชุมชนน้ำพุ หมู่ที่ 6 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ราคากลาง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายที่พักสงฆ์ดานเสือ บ้านโพนแพง ชุมชนน้ำพุ หมู่ที่ 6  ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร