ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายกลางบ้าน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ประกาศราคากลางราคากลาง และการคำนวณราคากลางในโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายกลางบ้าน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร