ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ในโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายนาบ้าน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ประกาศราคากลาง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางในโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังสายนาบ้าน บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร