ประกาศยกเลิกผู้ชนะ โครงการจ้างเหมาบริการจัดทำแนวป้องกันไฟเพื่อป้องกันการเกิดภัยธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (บ้านหนองครอง หมู่ที่ ๓)

ยกเลิกผู้ชนะจ้างเหมาบริการจัดทำแนวป้องกันไฟเพื่อป้องกันการเกิดภัยธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (บ้านหนองครอง หมู่ที่ ๓)