รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว สมัยสามัญแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว สมัยสามัญแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567