โครงการเยาวชนวัยใส ห่างไกลโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลกกปลาซิว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกกปลาซิว