โครงการช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับราษฎรยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลกกปลาซิว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565