การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ

ตามที่ ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 อนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือนร้อนเสียหายในบางกรณี การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ

ล่าสุด กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน โดยตรงแทนกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่19 กรกฎาคม 2565 เข้าบัญชี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ จะจ่ายเพิ่มจาก “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” โดยมีกำหนดการจ่ายเงินแบ่งเป็น 3 งวด ดังนี้
• งวดแรก จ่ายวันที่ 19 ก.ค.2565 จำนวน 4 เดือนตั้งแต่งวดเดือนเม.ย.- ก.ค.65 (ตามสิทธิที่เคยได้รับเบี้ยยังชีพ)
• งวดที่ 2 จ่ายวันที่ 19 ส.ค.65
• งวดที่ ๓ จ่ายวันที่ 19 ก.ย.65
1.อายุ 60 – 69 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาท/เดือน
2.อายุ 70 – 79 ปี รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาท/เดือน
3.อายุ 80 – 89 ปี เงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาท/เดือน
4.อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท/เดือน

วันที่ 19 ก.ค.65 เงินได้เข้าบัญชีผู้สูงอายุที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม สำนักปลัด อบต.กกปลาซิว โทร. 042-099937